கல்வி வேலை செய்திகள்

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies – II

பிப்ரவரி 02, 2021

இந்த வாரம், கடந்த ஆண்டுகளில், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies – II ற்கான கேள்விகளை பார்க்கலாம். General Studies – I – ஐ போன்றே General Studies – II மற்றும், III ஆகியவற்றிலும் மொத்தம் 20 கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அனைத்து கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கும். இதில் ஒன்று முதல் பத்து வரையுள்ள வினாக்களுக்கு

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies- IV
பிப்ரவரி 01, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies- IV – கான பாடத்திட்டம் மற்றும் கடந்த ஆண்டுகளில், General Studies – I-ல் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றையும் பார்க்கலாம்.

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies- II, General Studies- III
பிப்ரவரி 01, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) General Studies- II, General Studies- III ஆகியவற்றிற்கான பாடத்திட்டம் குறித்து பார்க்கலாம். General Studies- II: Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations. Indian Constitution—historical

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) தாள் B
ஜனவரி 31, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) தாள் B அதாவது ஆங்கிலம் குறித்த தகவல்களை பார்க்கலாம். இதில் மொத்தம் 5 வினாக்கள் கேட்கப்படும். முதல் கேள்வி, நான்கு தலைப்புக்கள்

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam)
ஜனவரி 31, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) குறித்த தகவல்களை பார்க்கலாம். ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டது போல், தாள் – A மொழித்தேர்வு ஆகும். அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு,

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) கட்டுரைத்தாள்
ஜனவரி 30, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) கட்டுரைத்தாள் (Essay paper) குறித்து பார்க்கலாம். தாள் – A மற்றும் தாள் B ஆகிய இரண்டு தாள்களைத் தவிர மற்ற அனைத்து தாள்களும்,

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) தாள் B
ஜனவரி 30, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) தாள் B அதாவது ஆங்கிலம் குறித்த தகவல்களை பார்க்கலாம். இதில் மொத்தம் 5 வினாக்கள் கேட்கப்படும். முதல் கேள்வி, நான்கு தலைப்புக்கள்

முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) குறித்த தகவல்
ஜனவரி 30, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) குறித்த தகவல்களை பார்க்கலாம். ஏற்கனவே குறிப்பிடப்பட்டது போல், தாள் – A மொழித்தேர்வு ஆகும். அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு,

முதன்மைத்தேர்வு
ஜனவரி 27, 2021

இந்த வாரம், முதன்மைத்தேர்வு (Main Exam) குறித்த தகவல்களை பார்க்கலாம். முதல்நிலைத்தேர்வில் (preliminary exam) வெற்றி பெற்றவர்கள், முதன்மைத்தேர்வுக்காக (Main Exam) இணையதளம்

முதல் நிலைத் தேர்வு
ஜனவரி 27, 2021

இந்த வாரம், இந்த ஆண்டு அதாவது, அக்டோபர் 4 , 2020 அன்று நடை பெற்ற முதல் நிலைத் தேர்வு இரண்டாம் தாளில் (Paper – II) கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம்.

மேலும் கல்வி வேலை செய்திகள்