கல்வி வேலை செய்திகள்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –17

அக்டோபர் 29, 2020

இந்த வாரம்,  இந்த ஆண்டு அதாவது, அக்டோபர் 4 , 2020 அன்று நடை பெற்ற முதல் நிலைத் தேர்வு இரண்டாம் தாளில் (Paper – II) கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். 1. If you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length can you measure? (a) 0.05 foot (b) 0.25 foot (c) 1 foot (d) 3.25 feet Answer - (c) 2. Let x, y be the volumes; m, n be the masses of two metallic cubes P and Q respectively. Each side of Q is two times that of P and mass of Q is two times that of P. Let u = m /

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –16
அக்டோபர் 29, 2020

இந்த வாரம், இந்த ஆண்டு அதாவது, அக்டோபர் 4 , 2020 அன்று நடை பெற்ற முதல் நிலைத் தேர்வு இரண்டாம் தாளில் (Paper – II) கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம்.

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –15
அக்டோபர் 15, 2020

இந்த வாரம், இந்த ஆண்டு அதாவது, அக்டோபர் 4 , 2020 அன்று நடை பெற்ற முதல் நிலைத் தேர்வு இரண்டாம் தாளில் (Paper – II) கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம்.

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –13
அக்டோபர் 01, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல் தாளில் Current affairs - லிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். 1. What was the purpose of Inter-Creditor Agreement

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –11
செப்டம்பர் 29, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல் தாளில் Geography - லிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். 1.Recently, scientists observed the merger of giant

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –10
செப்டம்பர் 10, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல் தாளில் இந்திய வரலாறு (Indian History) பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம்

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –9
செப்டம்பர் 03, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு முதல்தாளில் (Indian polity)பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். .With reference to the Legislative

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –8
ஆகஸ்ட் 27, 2020

இந்த வாரம், முதல் நிலைத் தேர்வு பொருளாதாரம் (Economics) பாடத்திலிருந்து சென்ற ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் சிலவற்றை மட்டும் இங்கே பார்க்கலாம். The economic cost of food grains

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –6
ஆகஸ்ட் 13, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வில் (Civil Services Exams) முதல் நிலை தேர்வு பாடத்திட்டம் குறித்து இந்த வாரம், விரிவாக பார்க்கலாம்.

போட்டித்தேர்வுகளுக்கு தயாராவோம் –5
ஆகஸ்ட் 06, 2020

மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (UPSC) நடத்தும் குடிமைப் பணி தேர்வுக்கான (Civil Services Exams) தேர்வு கட்டணம் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை ஆகியவற்றை சென்ற வாரம்

மேலும் கல்வி வேலை செய்திகள்